Waarderingen Puntstempels

 

In 1958 heeft de heer ir. C. Versteeg in de Postzak een lijst met waarderingen van de Indische puntstempels gepubliceerd. Deze lijst heeft hij samengesteld aan de hand van een onderzoek naar de omzet van de postkantoren in de jaren van het puntstempel gebruik. Deze omzet werd gepubliceerd in de jaarverslagen van de Indische PTT. Deze omzet is bepaald aan de hand van de verkoop van postzegels, postwaardestukken en portzegels. Op basis van deze omzet heeft Versteeg een waardering toegekend aan de puntstempel van een bepaald kantoor op de Nvph 9 10 cent.

Het onderzoek dat is gedaan door de vijf verzamelaars naar de schaarste verhoudingen, en gepubliceerd op deze website, geeft door middel van een verhoudingsfactor de gevonden schaarste van de kantoren weer.

Door de waarderingen van Versteeg (voor elk punt is één Euro genomen) te combineren met de gegevens van het onderzoek en vervolgens de resultaten te middelen, ontstond er een nieuwe waarderingslijst van de puntstempels. Bij enkele kantoren waren de verschillen tussen Versteeg en het Onderzoek dusdanig groot, dat hierbij kleine correcties (in de regel naar beneden) zijn toegepast.

Het is niet de bedoeling om de bestaande waarderingslijst in de Specialiteitencatalogus 2006-2011 van Peter Storm van Leeuwen zomaar te vervangen. De bedoeling van de nieuwe waarderingslijst puntstempels is juist om aan de hand van documentair onderzoek (de jaarverslagen) en veldonderzoek (het analyseren van 5 grote verzamelingen) tot een op verhoudingen gebaseerde waardering te komen.

Het empirisch onderzoek vormde een belangrijk uitgangspunt bij de lijst van Peter Storm van Leeuwen. De vastgestelde verhoudingen aan de hand van de onderzoeken van Versteeg en Kruse zijn het uitgangspunt bij de nieuwe waarderingslijst. De grote verschillen zijn voornamelijk te vinden bij de schaarse kantoren, die volgens mij een hogere waardering verdienen.

Bij de waarderingen op de overige zegels is een vermenigvuldiging factor opgenomen. Hierbij moet vervolgens nog de marktwaarde van de zegel worden opgeteld.

Uiteraard zijn alle pogingen om te komen tot een waardering aan kritiek onderhevig. De onderstaande lijst is daarom bedoeld als leidraad en niet als absolute waarde bepaling. Commentaar hierop is natuurlijk welkom.

Voor de afdrukken van puntstempels op poststukken kan geen verhouding worden gegeven. De collecties poststukken, aanwezig bij de vijf verzamelaars, waren hiervoor in onze ogen te beperkt. Een goede waardering hiervoor is te vinden in de Specialiteiten Catalogus 2006-2011 door Peter Storm van Leeuwen.

 

Nr. Postkantoor Eiland Euro
1 Weltevreden Java 0,50
2 Samarang Java 0,50
3 Soerabaija Java 0,50
4 Batavia Java 0,50
5 Padang Sumatra 0,50
6 Cheribon Java 1,50
7 Soerakarta Java 1,00
8 Buitenzorg Java 1,00
9 Makassar Celebes 1,00
10 Djokjakarta Java 1,50
11 Passoeroean Java 1,00
12 Bandong Java 1,50
13 Tagal Java 1,50
14 Pekalongan Java 2,00
15 Salatiga Java 2,00
16 Ambarawa Java 2,00
17 Pattie Java 5,00
18 Rembang Java 3,50
19 Toeban Java 7,50
20 Banjoemas Java 3,50
21 Tjilatjap Java 6,00
22 Poerworedjo Java 3,50
23 Magelang Java 1,50
24 Madioen Java 3,50
25 Grissee Java 10,00
26 Probolingo Java 2,00
27 Bezoekie Java 6,00
28 Banjoewangie Java 5,00
29 Kedirie Java 2,50
30 Pamakassan Madoera 12,50
31 Bandjermasin Borneo 2,00
32 Palembang Sumatra 2,50
33 Amboina Molukken 5,00
34 Riouw Sumatra 7,50
35 Muntok Banka 5,00
36 Pontianak Borneo 3,50
37 Serang Java 6,00
38 Anjer Java 15,00
39 Poerwakarta Java 12,50
40 Meester Cornelis Java 2,00
41 Tjiandjoer Java 6,00
42 Sumedang Java 7,50
43 Indramaijoe Java 7,50
44 Tjiamis Java 35,00
45 Kendal Java 5,00
46 Koedoes Java 7,50
47 Bodjonegoro Java 10,00
48 Klatten Java 5,00
49 Ngawie Java 7,50
50 Patjitan Java 30,00
51 Modjokerto Java 3,50
52 Malang Java 2,50
53 Sitoebondo Java 6,00
54 Sumanap Madoera 10,00
55 Fort de Kock Sumatra 5,00
56 Sibogha Sumatra 10,00
57 Benkoelen Sumatra 6,00
58 Telokbetong Sumatra 12,50
59 Bengkalis Sumatra 10,00
60 Tandjongpandan Billiton 10,00
60 Billiton Billiton  
61 Poerwadadi Java 10,00
61 Singkawang Borneo  
62 Menado Celebes 3,00
63 Ternate Molukken 7,50
64 Banda  Molukken 5,00
65 Timor Soenda Eil. 10,00
66,1 Veldpost Atjeh no 1 Sumatra 50,00
66,2 Veldpost Atjeh  Sumatra 2,50
66,2 Kotaradja Sumatra  
66,2 Atjeh Sumatra  
67 Oenarang Java 10,00
67 Veldpost Atjeh no 2 Sumatra  
68 Padangpandjang Sumatra 2,50
68 Veldpost Atjeh no 3 Sumatra  
69,1 Karanganjar Java 35,00
69,1 Exp.kant. Bat. Mi. Str. Postagent  
69,2 Demak Java 10,00
70 Blitar Java 2,50
71 Loemadjang Java 6,00
72 Bondowosso Java 6,00
73 Boijolalie Java 15,00
74 Kottaboemi Sumatra 500,00
75 Moearadoewa Sumatra 50,00
76 Tebingtinggi Sumatra 15,00
77 Lahat Sumatra 10,00
78 Seblat Sumatra 85,00
79 Mokko Mokko Sumatra 100,00
80 Indrapoera Sumatra 65,00
81 Rau Sumatra 15,00
81 Loeboesikaping Sumatra  
82 Padangsidempoean Sumatra 5,00
83 Singkel Sumatra 40,00
84 Deli Sumatra 1,50
84 Laboean Sumatra  
84 Laboean Deli Sumatra  
85 Sidhoaradjo Java 7,50
86 Japara Java 15,00
87 Toeloengagoeng Java 10,00
88 Gorontalo Celebes 15,00
89 NIExpKant.Singapore Postagent 15,00
90 NIExpKant.Penang Postagent 10,00
91 Soekaboemi Java 5,00
92 Bandjarnegara Java 25,00
93 Djember Java 7,50
94 Djoewana Java 7,50
95 Kraksaan Java 6,00
96 Karanganjer Java 10,00
97 Ponorogo Java 30,00
98 Temanggoeng Java 12,50
99 Wonosobo Java 10,00
100,1 Langkat Sumatra 250,00
100,2 Bangkil Java 10,00
101 Baros Sumatra 40,00
102 Garoet Java 6,00
103 Krawang Java 35,00
104 Soebang Java 25,00
105 Olehleh Sumatra 6,00
106 Edi Sumatra 25,00
107 Keboemen Java 30,00
107 Teloksemawe Sumatra  
108 Medan Sumatra 1,00
109 Wlingi Java 12,50
110 Djombang Java 12,50
111 Kalianda Sumatra 200,00
112 Goenoengtoea Sumatra 350,00
113 Tebingtinggideli Sumatra 25,00
113 Bandarklipa Sumatra  
114 Rantauprapat Sumatra 1.350,00
115 Tandjongbalei Sumatra 7,50
116,1 Boeleleng Soenda Eil. 25,00
116,2 Gombong Java 30,00
117,1 Banckalan Madoera 45,00
117,2 Bindjei Sumatra 7,50
118 Tandjongpoera Sumatra 15,00
119 Lasem Java 45,00
120 Toeren Java 25,00

De kantoren met geel gemarkeerd kunnen alleen met dagtekenstempel op poststuk worden geïdentificeerd.

---

Waarderingen Puntstempels op overige zegels

Een indicatie van de waarderingen van de puntstempels op de overige zegels (niet Nvph 9) is eigenlijk lastig te geven. Om toch iets van een richtlijn te kunnen hanteren, kan de waarde van de puntstempel op de basiszegel worden vermenigvuldigd met de factor achter het desbetreffende zegel. Hierbij moet vervolgens nog de zegelwaarde worden opgeteld.

 

NVPH Factor
3 en 4 1,9
5 en 6 2,2
7 1,9
8 1,1
9 1,0
10 1,5
11 1,0
12 1,0
13 1,0
14 1,2
15 1,1
16 2,1
17 3,6
18 1,7
19 1,5
20 2,5
21 1,2
22 1,2
   
Port  
p1 6,0
p2 4,8
p3 3,8
p4 1,6
p5 2,4
p6 1,8
p7 1,9
p8 2,9
p9 1,0
p10 5,0
p11 3,1
p12 4,0
p13 4,5

Als rekenvoorbeeld:
We nemen een puntstempel 56 van Sibogha op een Nvph 16.
Dit is dus 2,1 x Euro 10,00 = Euro 21,00.
Als zegelwaarde kan hier bijvoorbeeld Euro 7,50 bij worden opgeteld.
De indicatieve waarde van deze combinatie bedraagt dan uiteindelijk ongeveer Euro 28,50.

Voor een volledig overzicht kunt u de catalogus raadplegen.

 

R-index
Bij de artikelen op deze website is een Zeldzaamheidsindex opgenomen.