1874 - 1893

Lijst van Postkantoren en Agentschappen

In de kolom Inkt wordt aangegeven of er naast zwart, afwijkende inktkleuren zijn gebruikt door het postkantoor.

b = blauw of groen-blauw , v = violet, r = rood

In de kolom Postkantoor zijn de stempeltypen opgenomen.

In de kolom Poststukken zijn de poststukken opgenomen.

  List of Post Offices and Postal Agents

In the Inkcolumn are the colors of ink that have been used by the Post Offices different from black.

b = blue or greenish blue, v = purple, r = red

In the column Post Office you can find the different types of cancels.

In the column Postal Stationery you can find the Cards and Covers.

 

Nr. Eiland
Island
Postkantoor
Post Office

Stempel typen
Cancel types

Inkt
Ink

Poststukken
Postal Stationary
1 Java Weltevreden 6 v Weltevreden
2 Java Semarang 7 b Semarang
3 Java Soerabaija 6 v Soerabaija
4 Java Batavia 9 v,b Batavia
5 Sumatra Padang 2 b Padang
6 Java Cheribon 3 b Cheribon
7 Java Soerakarta 2 b Soerakarta
8 Java Buitenzorg 4   Buitenzorg
9 Celebes Makassar 1   Makassar
10 Java Djokjakarta 2 b Djokjakarta
11 Java Pasoeroean 2   Pasoeroean
12 Java Bandoeng 2 v,b Bandoeng
13 Java Tegal 2 b Tegal
14 Java Pekalongan 2 b Pekalongan
15 Java Salatiga 2 b Salatiga
16 Java Ambarawa 2 b Ambarawa
17 Java Pati 2   Pati
18 Java Rembang 2 b Rembang
19 Java Toeban 2   Toeban
20 Java Banjoemas 1   Banjoemas
21 Java Tjilatjap 1   Tjilatjap
22 Java Poerworedjo 2 b Poerworedjo
23 Java Magelang 2 b Magelang
24 Java Madioen 2   Madioen
25 Java Grissee 1 b Grissee
26 Java Probolingo 2   Probolingo
27 Java Bezoekie 1 b Bezoekie
28 Java Banjoewangie 1 b Banjoewangie
29 Java Kedirie 2   Kedirie
30 Madoera Pamekassan 2   Pamekassan
31 Borneo Bandjermasin 1   Bandjermasin
32 Sumatra Palembang 2   Palembang
33 Molukken Amboina 1   Amboina
34 Sumatra Riouw 1   Riouw
35 Banka Muntok 1   Muntok
36 Borneo Pontianak 1   Pontianak
37 Java Serang 1 b Serang
38 Java Anjer 2 v Anjer
39 Java Poerwakarta 1   Poerwakarta
40 Java Meester Cornelis 2 b Meester Cornelis
41 Java Tjiandjoer 2   Tjiandjoer
42 Java Sumedang 2   Sumedang
43 Java Indramaijoe 1   Indramaijoe
44 Java Tjiamis 1   Tjiamis
45 Java Kendal 1   Kendal
46 Java Koedoes 1   Koedoes
47 Java Bodjonegoro 1   Bodjonegoro
48 Java Klatten 1 b Klatten
49 Java Ngawie 1   Ngawie
50 Java Patjitan 1 b Patjitan
51 Java Modjokerto 1   Modjokerto
52 Java Malang 1   Malang
53 Java Sitoebondo 1   Sitoebondo
54 Madoera Sumanap 1   Sumanap
55 Sumatra Fort de Kock 1 b Fort de Kock
56 Sumatra Sibogha 1 b Sibogha
57 Sumatra Benkoelen 1 b Benkoelen
58 Sumatra Telokbetong 2 b Telokbetong
59 Sumatra Bengkalis 1   Bengkalis
60 Billiton Billiton 1 b Billiton
60 Billiton Tandjongpandan 1 v,b Tandjongpandan
61 Borneo Singkawang 1   Singkawang
61 Java Poerwadadi 1   Poerwadadi
62 Celebes Menado 1 v Menado
63 Molukken Ternate 1 v Ternate
64 Molukken Banda  1   Banda 
65 Kleine Soenda Eilanden Timor 1   Timor
66,2 Sumatra Veldpostkantoor Atjeh no 1 1 v,b Veldpostkantoor Atjeh no 1
66,1+2 Sumatra Veldpostkantoor Atjeh  1 v,b Veldpostkantoor Atjeh 
66,2 Sumatra Atjeh 1 v,b Atjeh
66,2 Sumatra Kotaradja 1 v,b Kotaradja
67 Sumatra Veldpostkantoor Atjeh no 2 1   Veldpostkantoor Atjeh no 2
67 Java Oenarang 1   Oenarang
68 Sumatra Veldpostkantoor Atjeh no 3 1   Veldpostkantoor Atjeh no 3
68 Sumatra Padangpandjang 1   Padangpandjang
69,1 Expeditiekantoor Expeditiekant. Batavia Mi. Str. 2   Expeditiekant. Batavia Mi. Str.
69,1 Java Karanganjar (foutief) 1   Karanganjar (foutief)
69,2 Java Demak 1   Demak
70 Java Blitar 2   Blitar
71 Java Loemadjang 1   Loemadjang
72 Java Bondowosso 1 b Bondowosso
73 Java Boijolalie 1   Boijolalie
74 Sumatra Kottaboemi 1   Kottaboemi
75 Sumatra Moearadoea 1   Moearadoea
76 Sumatra Tebingtinggi 1 b Tebingtinggi
77 Sumatra Lahat 1 b Lahat
78 Sumatra Seblat 1 b Seblat
79 Sumatra Mokko Mokko 1 b Mokko Mokko
80 Sumatra Indrapoera 1 b Indrapoera
81 Sumatra Rau 1 b Rau
81 Sumatra Loeboesikaping 1 b Loeboesikaping
82 Sumatra Padangsidempoean 1 b Padangsidempoean
83 Sumatra Singkel 1 b Singkel
84 Sumatra Deli 1 v,b,r Deli
84 Sumatra Laboean 1 v,b,r Laboean
84 Sumatra Laboean Deli 1 v,b,r Laboean Deli
85 Java Sidhoardjo 1 b Sidhoardjo
86 Java Japara 1   Japara
87 Java Toeloengagoeng 1   Toeloengagoeng
88 Celebes Gorontalo 1 b,v Gorontalo
89 Postagentschappen NI Expeditiekantoor Singapore 1   NI Expeditiekantoor Singapore
90 Postagentschappen NI Expeditiekantoor Penang 1 v,b NI Expeditiekantoor Penang
91 Java Soekaboemi 1   Soekaboemi
92 Java Bandjanegara 1   Bandjanegara
93 Java Djember 1   Djember
94 Java Djoewana 1 b Djoewana
95 Java Kraksaan 1   Kraksaan
96 Java Karanganjer 1   Karanganjer
97 Java Ponorogo 1   Ponorogo
98 Java Temanggoeng 1   Temanggoeng
99 Java Wonosobo 1   Wonosobo
100,1 Sumatra Langkat 1   Langkat
100,2 Java Bangil 1 b Bangil
101 Sumatra Baros 1   Baros
102 Java Garoet 1   Garoet
103 Java Krawang 1   Krawang
104 Java Soebang 1   Soebang
105 Sumatra Olehleh 1 v,b Olehleh
106 Sumatra Edi 1 v,b Edi
107 Sumatra Teloksemawe 1   Teloksemawe
107 Java Keboemen 1   Keboemen
108 Sumatra Medan 2   Medan
109 Java Wlingi 1   Wlingi
110 Java Djombang 1   Djombang
111 Sumatra Kalianda 1   Kalianda
112 Sumatra Goenoengtoea 1   Goenoengtoea
113 Sumatra Bandarklipa 1   Bandarklipa
113 Sumatra Tebingtinggideli 1   Tebingtinggideli
114 Sumatra Rantauprapat 1   Rantauprapat
115 Sumatra Tandjongbalei 1 v,b Tandjongbalei
116,1 Kleine Soenda Eilanden Boeleleng 1   Boeleleng
116,2 Java Gombong 1   Gombong
117,1 Madoera Bangkalan 1   Bangkalan
117,2 Sumatra Bindjei 1 v Bindjei
118 Sumatra Tandjongpoera 1 v Tandjongpoera
119 Java Lasem 1 v Lasem
120 Java Toeren 1   Toeren